خانه / جنگلداری -درخت شناسی / مقاله : مطالعه تأثیر خشکسالی بر رشد قطری درختان صنوبر در شهرستان صومعه سرای گیلان
مقاله : مطالعه تأثیر خشکسالی بر رشد قطری درختان صنوبر در شهرستان صومعه سرای گیلان

مقاله : مطالعه تأثیر خشکسالی بر رشد قطری درختان صنوبر در شهرستان صومعه سرای گیلان

دانلود مقاله : مطالعه تأثیر خشکسالی بر رشد قطری درختان صنوبر در شهرستان صومعه سرای گیلان

بهمن رمضانی گورابی∗
– دانشیار جغرافیا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
فرزاد شیرزاد – دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان
۱۳۸۷/۱۰/ ۱۳۸۶ تأیید نهایی: ۲۵ /۸/ پذیرش مقاله: ۲۸

چکیده
تغییرات کاهشی برخی عناصر اقلیمی نظیر بارش روزانه، هفتگی، ماهانه، فصلی و سالانه م ی تواند منجر به
وقوع خشکسالی گرد د . شناخت این تغییرات و برنام ه ریزی ب ه منظور عبور از شرایط مذکور م ی تواند از
خسارت بیشتر جلوگیری کند . به هرحال ظهور خشکسالی اگرچه بسیار بطئی است، ولی تأثیرات آن در
صورت تداوم ویرانگر خواهد بود . هدف پژوهش حاضر شناخت رابطه تغ ی یرات قطر دوایر سالانه گونه
درخت صنعتی صنوبر با تغییرات بارش و شرایط خشکسالی است . روش بررسی پژوهش حاضر توصیفی
است و نوع آن کاربردی ب ه همراه استفاده از روش میدانی و تهیه دیس ک های دوایر درختی ب ههمراه تحلیل
عنصر اقلیمی باران در دوره آماری برای شهرستان صومع ه سرا در قالب مطالعه ای پژوهشی است . نتایج
۱۳۷۲ ) که با حفظ سایر شرایط و عوامل دیگر، کاهش و افزایش باران و – مطالعه نشان م ی دهد ( ۸۲
شرایط خشکسالی تأثیرات مستقیمی در رشد دوایر سالیانه درخت صنعتی صنوبر نشان می ده د.
را نشان م ی دهد، که r =0/ به طوری که ضریب همبستگی بین باران سالانه و رشد قطر دوایر سالانه ۶۶۲
۰/ در سطح ۵ درصد معن ی دار است . ضریب همبستگی مذکور بدون توجه به سال وقوع آن به میزان ۸۸
است و نشان می دهد که با کاهش بارش از سطح ۱۲۰۰ میل یمتر به ۸۰۰ میل یمتر، قطر حلق ههای درختی
۲ میل ی متر بوده اس ت . این عامل در دوره مورد بررسی موجب بروز خسارت فراوان در ناحیه / نیز به میزان ۳
شده و نیا ز به مطالعات مستمر و توجه به راه حل های پیشنهادی این پژوهش به برنام هریزان، مورد تأکید
است.

download-icon-Taktemp (1)

درباره سید امین خسروی

من سید امین خسروی دانش آموخته مهندسی آبخیزداری از دانشگاه ارومیه هستم و این تارنما رو جهت فراهم آوردن مرجعی برای دانشجویان رشته های منابع طبیعی و محیط زیست و کشاورزی با تاکید بر رشته های مرتع و آبخیزداری و جنگلداری برپاکردم. خوشحال میشم با ارائه نظراتتون و لینک ادرس ما در وبلاگ وسایتتون و ارسال پاورپوینت و تحقیقات کلاسیتون به ایمیل ما ،مارو در هر چه بهتر شدن سایت یاری کنید. ادرس ایمیل سایت: aminkhosravi1471@gmail.com

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*

کد امنیتی مقابل را وارد نمایید * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

رفتن به بالا