خانه / کشاورزی / مزایای خیساندن بذر رقم سرداری قبل از کاشت
مزایای خیساندن بذر رقم سرداری قبل از کاشت

مزایای خیساندن بذر رقم سرداری قبل از کاشت

مشکل اصلی گندم زمستانه در مناطق سردسیر، استقرار نامناسب به دلیل مواجه شدنگیاهچه های جوان با درجات حرارت پایین هنگام جوان هزنی است.

به منظور بررسی اثر خیساندن بذر قبل از کاشت )پرایمینگ( بر روی سرعت سبز و عملکرددانه ارقام گندم زمستانه در ایستگاه تحقیقات دیم قاملو، یک بررسی طی دو سال انجام شد. ازیک طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار و ۲۰ ترکیب تیماری شامل دو رقم گندم دیم)آذر ۲ و سرداری(، سه محلول )آب، سولفات سدیم سه درصد و کلرور سدیم سه درصد(استفاده شد.

نتایج حاصله بیانگر اختلاف معنی دار در سطح احتمال یک درصد بین تیمارهای آزمایشبرای عملکرد دانه و اجزای آن بود. در مجموع، خیساندن بذرها قبل از کاشت تأثیر مثبتی رویعملکرد دانه نداشت، هر چند بعضی از تیمارهای آزمایش نظیر خیساندن در محلول سولفاتسدیم سه درصد به مدت ۱۲ ساعت هم در سال اول و هم در سال دوم و در هر دو رقم سرداریو آذر ۲ اثر مثبتی بر عملکرد دانه داشت و توانست عملکرد این دو رقم را به طور متوسط درهر دو سال اجرای آزمایش، ب هترتیب به میزان ۲۹۸ و ۷۰ کیلوگرم در هکتار افزایش دهد.به طور کلی واکنش دو رقم کاملاً متفاوت بود و در مجموع رقم سرداری واکنش بهتری نسبتبه خیساندن بذر قبل از کاشت نشان داد. به همین دلیل نتایج حاصل از این آزمایش، رقمسرداری را برای عمل خیساندن بذر قبل از کاشت توصیه م یکند.

دستورالعمل فنی و توصیه ترویجی

خیساندن بذر رقم سرداری ۱۲ ساعت قبل از کاشت با سولفات سدیم، توان جوان هزنی،سرعت رشد و در نهایت عملکرد دانه را افزایش م یدهد.

ویژگی مناطق کاربرد: مناطق دیم خیز استان کردستان

برگرفته از طرح تحقیقاتی اثر خیساندن قبل از کاشت بذور ارقام گندم دیم در محلول ها و زمانهای مختلف بر روی عملکرد و اجزای آن

درباره سید امین خسروی

من سید امین خسروی دانش آموخته مهندسی آبخیزداری از دانشگاه ارومیه هستم و این تارنما رو جهت فراهم آوردن مرجعی برای دانشجویان رشته های منابع طبیعی و محیط زیست و کشاورزی با تاکید بر رشته های مرتع و آبخیزداری و جنگلداری برپاکردم. خوشحال میشم با ارائه نظراتتون و لینک ادرس ما در وبلاگ وسایتتون و ارسال پاورپوینت و تحقیقات کلاسیتون به ایمیل ما ،مارو در هر چه بهتر شدن سایت یاری کنید. ادرس ایمیل سایت: aminkhosravi1471@gmail.com

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*

کد امنیتی مقابل را وارد نمایید * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

رفتن به بالا