چمن چیست؟

چمن چیست؟

وب سایت مهندسی فضای سبز www.landscapeeng.ir

چـمن بیـشترین نقش را در تصفـیه هوا وکـاهـش آلــودگی هوا را در مـحـیط های شـهری بـر عـهـده دارد. چـمــن را هــر ۱۵روز یـکبار کـوتاه کرده . گرد وخاک و ذرات مـعلـق بـر روی سـطـح بـرگ چـمن ها نـشـسته و با چمن زنی از محیط خـارج مـی شـود.
چمـن را به عنـوان بوم نقاشـی در کاشـت فضـای سـبز اسـتفاده می کنند یعنی به عنـوان زمـینه ی فضـای سـبز اسـتفاده می شود . برای طـراحی فضای سبز ابتدا محـل گـل و درختـان را مشـخص مـی کنند سـپس چمن کاری را در مناطق خالی انجام می دهننند .

باید در کاشت چمن به چند نکته توجه داشت:
۱- موقعیت جغرافیایی : سـطح شـیب دار زیر درختان ، منـاطق آفـتاب گیر و …
۲- آب و هوا : نـوع آب وهوا بـرای پـیدا نـوع بذر منـاسب مورد نـیاز مـی باشد
۳- دمـا
۴- رطـوبت
۵- خـاک

بقیه در ادامه مطلب


انواع چمن : چمن ها با رنگ های مختلف در محیط های مختلف کاشته می شود مثل چمن هایی با رنگ های نقره ای ، آبی و …
در هـر اقـلیم چـمن منـاسب بـا آن اقـلیم بـاید کاشته شود . برای کاشت چمن نوع بـهره بـرداری چمن بـاید مـشخص شـود مـثل باغ ، ویـلا ، زمـین فـوتبال ، پارک چـمن را یـکبـار در مـحـیط کـاشـته مـی شـود و بـا مـراقـبـت مـناسـب و خـوب تـا  هـفـت سـال در محـیط بـاقی مـی مـاند .

چـمن در پـارک : چـمن کـاری در پـارک بـرای بـهره بـرداری تـفـریـحی مـی بـاشد در این نـوع چـمـن کـاری بـعـد از مشـخـص شـدن مـکـان مـناسـب بـرای درخـتان و درختـچـه ها و کـاشـت گـل هـا چـمن مـنـاسـب را پـیدا کـرده و چـمـن کـاری رادرآن محل انجام می دهنند .
زیـر سـاخت هـای‍ی کـه بـرای کـاشـت چـمن اسـتـفاده مـی شـود مـتـفاوت می باشد مـانـنـد زه کـشـی مـنـاسـب خـاک و … خـاک رس بـعـد از آبــیـاری ســفـت شـده وآب را در داخـل خـود نـگـه مـی دارد خـاک مـنـاسـب بـرای کـاشـت چـمن بـایـد دارای خـاک رس به هـمراه ماسه و کود مـنـاسـب باشد . بـرای چـمـن کـاری خـاک رس ۷۰ درصـد ، مـاسـه ۱۵ درصـد و کـود ۱۵ درصـد بـاشـد .
کود مـناسـب بـرای چمـن کـاری بـایـد خالی از تـخـم عـلـف هـرز یا مـواد مـانـنـد  آهـک ، مـواد اضـافـی واری شـده بـه آن مـانـنـد خـورده شـیـشـه ، کـاغـذ و مـواد آلـوده بـه بـیـماری هـا مـانـنـد قـارچ بـاشـد.
کـود مـنـاسـب بـرای چـمـن کـاری کـود حـیـوانـی ، از حـیـوانـاتـی مـانـنـد اسـب ،وگـوسـفـنـد مـی باشـد کـه بـعد از کاشـت بـذر چـمـن بـه انـدازه ۲-۳ بـرابـر قطر بـذر کـود بـر روی آن الـک مـی کـنـنـد .
زمـان مـنـاسـب بـرای دادن کـود بـه چـمـن در فـصـول رشـد چـمـن مـانـنـد بـهـار و پـایـیـز مـی بـاشـد در فـصـل تـابـسـتـان اگـر بـه چـمن کـود داده شـود چون در ایـن فـصـل نـیـاز گـیـاه بـه آب زیـاد اسـت در نـتـیـجـه کود در آب به مـیزان زیاد حـل شـده وبـاعـث مـی شـود ریـشـه چـمـن بـسـوزد .
خـاک زیـر چمـن را غـلـتـک کـاری مـی کــنـنــد تا زمـیـن را صـاف کـرده و بـرای کاشـت چـمن منـاسـب کـنند این کار برای سـطوح شیـب دار نـیز باید انجام شود.

مـیـزان بـذر مـورد نـیـاز در مـتـر مـربـع مـتـفـاوت مـی بـاشـد . در هـر متر مربع۵۰الـ‍ی ۷۰ گـرم بـذر اسـتـفـاده مـی شـود اگـر ایـن مـیـزان بـذر بـیـشـتر از حد مـجـاز بـاشد رنـگ بـذر هـا زرد مـی شـود اگـر مـیـزان بـذر کـمتر از مجاز باشد در میـان چـمـن لـکـه لـکـه هـای خـالـی قـرار مـی گـیـرد .
فـصـول کـاشـت چـمـن در تـهران در فـصـل بـهـار از اوایـل فـروردیـن تـا اواسـط خـرداد مـاه و در فـصـل پـایـیـز از اوایـل مـهـر تـا اواسـط آبـان مـاه برای کاشت چـمـن مـنـاسـب مـی بـاشـد . ( بـذر چـمـن هـای کـاشـتـه شـده بـعـد از ۵ – ۱۰ روز جـوانـه مـی زنـد )  بـعـد از کـاشـت بـذر بـایـد بـه چـمـن ها آب داده شـود . آب پـاشـی بـر روی بـذر چـمـن هـا بـا اسـتـفـاده از آب پـاش هـای‍ی کـه آب را به صـورت ریـز و پودر در بیـاورنـد آب را بـر روی بـذر هـا مـی پـاشـنـد .
پـس از سـبـز شـدن بـحث نـگه داری از چـمن مـطـرح اسـت اولین بـحث آبیاری چمن است درتـهران آب مـورد نـیـاز بـرای چـمـن ۹ لـیـتـر بـر مـتـر مـربـع است اگـر مـقـدار آب بـیـشـتـری بـه چـمـن داده شـود یـعـنـی بـیـشـتر از ۹لیتر بر متر مـربـع بـاعث پـوسیدگـی ریـشه وبـروز بـیمـاری هـای قـارچـی چـمـن مـی شــود اگــر مـقــدار آب کـمـتـری بــه چـمـن بـدهـنـد یـعنـی کـمـتـر از ۹ لـیـتـر بـر مـتـر
مـربـع بــاعـث پــ‍‍‍ژمـوردگـی و خــشــک شـدن چــمـن و هـمـچـنـیـن تـرک خـوردن خـاک چــمـن مـی شـود .
مـنـابـع آب مـورد نـیـاز چـمـن از چـاه هـا ، رودخـانـه هـای مـحـلـی ، جمع آوری آب های سـطـحـی و فـاضـلاب هـا تـهـیـه مـی شـود .
بــرای جــمـع کــردن آب ها چــاه های عــمـیـق زده شــده تـا آب را از عـمـق بـه سـطـح مـنـطـقـل کـنـنـد و وارد شـبـکـه آب رسـانـی تـحـت فـشـار قـرار گـیـرد .

درباره سید امین خسروی

من سید امین خسروی دانش آموخته مهندسی آبخیزداری از دانشگاه ارومیه هستم و این تارنما رو جهت فراهم آوردن مرجعی برای دانشجویان رشته های منابع طبیعی و محیط زیست و کشاورزی با تاکید بر رشته های مرتع و آبخیزداری و جنگلداری برپاکردم. خوشحال میشم با ارائه نظراتتون و لینک ادرس ما در وبلاگ وسایتتون و ارسال پاورپوینت و تحقیقات کلاسیتون به ایمیل ما ،مارو در هر چه بهتر شدن سایت یاری کنید. ادرس ایمیل سایت: aminkhosravi1471@gmail.com

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*

کد امنیتی مقابل را وارد نمایید * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

رفتن به بالا