نام آفت :
تریپس ها

روش های مبارزه شیمیایی :
تریپس ها آفت چمن نیستند
فقط ممکن است باعث آزار انسان شوند.
محلول پاشی با دیازینون یا کلروپیریفوس موثر هستند.

روش های مبارزه غیر شیمیایی :
ممانعت از تریپس ها با مرتب کردن چمن ها ، گلها و علف ها.

————————————–

نام آفت : 
کرم های مفتولی

روش های مبارزه شیمیایی :
دیازینون
کاربرد سم به صورت گرانول پاشی در اوایل بهار جهت کنترل لاروها.

—————————–

نام آفت : 
زنبوران وحشی

روش های مبارزه شیمیایی :
مالاتیون
روتنون
دیازینون
پاشیدن سم در سوراخ ها و آشیانه زنبوران در زمان ظهور آنها .

روش های مبارزه غیر شیمیایی :
پرکردن سورا خ ها با شن یا خاک جهت جلوگیری از ترغیب زنبوران.

————————————

نام آفت :
کنه های حیوانی

روش های مبارزه شیمیایی :
دیازینون
کلروپیریفوس
مالاتیون
کارباریل
سم پاشی دقیق چمن ها و نیز محل های نگهداری و خواب سگ ها

روش های مبارزه غیر شیمیایی :
بازرسی سگ ها و برداشتن کنه ها از روی بدن آنها هر سه روز یک بار و در فصل طغیان کنه.

———————————-

نام آفت :
شپشک ها

روش های مبارزه شیمیایی :
دی سولفوتون ۱۵ % گرانول .
استفاده از گرانول در زمان نزدیک به مرحله پوره های خزنده صورت گیرد و به زمین آب داده شود.

—————————————

نام آفت : 
آبدزدک ها

روش های مبارزه شیمیایی :
دیازینون
بن دیوکارب
کلروپیریفوس
سم پاشی زمانی صورت گیرد که آفت وجود داشته باشد و به اندازه کافی آبیاری شود تا همه چمن ها خیس شوند .

——————————-
نام آفت : 
هزارپایان

روش های مبارزه شیمیایی :
کارباریل
بن دیوکارب
دیازینون
سم پاشی زمانی اجرا شود که این جانوران ظاهر شده باشند.

—————————

نام آفت : 
شب پره یونجه و شبدر

روش های مبارزه شیمیایی :
کارباریل
دیازینون
معمولا یک آفت بر روی شبدر را با یک بار سم پاشی می توان مهار کرد .

روش های مبارزه غیر شیمیایی :
کندن شبدرها با دست در چمن کاری ها به محض پیدایش .

————————————

نام آفت :
کرم های سفید ریشه

روش های مبارزه شیمیایی :
دیازینون
تری کلروفن
سم پاشی یکنواخت چمن ها در زمانی که کرم ها کوچک باشند (اواخر بهار)

——————————————–

نام آفت : 
لاروهای سوسک ژاپنی

روش های مبارزه شیمیایی :
دیازینون
تری کلروفن
کلروپیریفوس
استفاده یکنواخت سم بر روی چمن ها ، در زمانی که لاروها کوچک هستند (اوایل بهار)

روش های مبارزه غیر شیمیایی :
استفاده از اسپورهای بیماری شیری به صورت گردپاشی و آبیاری خاک در زمانی که زمین یخ نبسته باشد.

——————————————

نام آفت : 
سن های برگی

روش های مبارزه شیمیایی :
دیازینون
مالاتیون
سمپاشی موقعی انجام شود که اولین لکه های خشک شده بر روی چمن ها ظاهر شده باشند.

——————————-
گوشخیزک
گوشخیزک معمولی

(Forficula auricularia , Forficulidae , Eearwigs )

از گل بویژه پرچم ها و گلبرگ و برگ گیاهان مختلف تغذیه می کند.
آثار تغذیه روی چغندر ، شلغم و هویج بصورت مشبک دیده می شود.
زمستان به صورت تخم یا حشره کامل درون خاک سپری می شود.

: کنترل
بهترین راه برای کنترل پخش سمومی مانند کارباریل بصورت گرد یا دانه در مسیرهای حرکت آنها می باشد۱ 
استفاده از تله های گلدانی ( پرکردن گلدان از کاه و قرار دادن وارونه آن روی تکه چوب) 
استفاده از تله های پناهگاهی مثل نی یا شیلنگ۳