آبیاری از نظر علمی تعابیر مختلفی دارد اما به معنای واقعی کلمه، پخش آب روی زمین جهت نفوذ در خاک برای استفاده گیاه و تولید محصول می باشد. هر چند فقط ۱۵ درصد از زمین های کشاورزی دنیا تحت آبیاری قرار دارند و ۸۵ درصد بقیه به صورت دیم و بدون آبیاری مورد استفاده قرار می گیرند، اما نیمی از تولیدات کشاورزی و غذای مردم جهان از همین زمین های آبی حاصل می شود که این خود نشان دهنده اهمیت و نقش آبیاری در بخش کشاورزی است.

منابع آب

نزولات آسمانی شامل برف و باران

آب های سطحی شامل رودخانه ها، سدها، مخازن آب، دریا، برکه های آب شیرین، یخچال ها.

آبیاری زیرزمینی شامل: چاه، قنات و چشمه

منابع آبیاری

افزایش کمی و کیفی محصول

سود حاصل از افزایش کمی و کیفی محصول

درآمد حاصل از فروش آب برای دولت

افزایش فرصت شغلی

اثرات سوء آبیاری

فرسایش

شور و قلیائی شدن خاک

غرقابی شدن یا باتلاقی شدن زمین های کشاورزی

تخریب زمین های کشاورزی

اتلاف سود و اتلاف بیهوده آبی که با قیمت گزاف تأمین گردیده و برای نگهداری و توزیع آن سرمایه گذاری زیادی صورت گرفته است.

انواع روش ها

آبیاری سطحی

آب از نهر آبیاری یا لوله دریچه دار در سطح خاک جریان یافته و با نفوذ تدریجی در خاک در اختیار ریشه گیاه قرار می گیرد. آبیاری سطحی به سه روش آبیاری کرتی، آبیاری نواری و آبیاری شیاری انجام می شود.

آبیاری تحت فشار

به طور کلی سیستم های آبیاری تحت فشار به روش هائی گفته می شود که آب را توسط لوله و تحت فشاری بیش از فشار اتمسفر در سطح مزرعه توزیع می کند. آبیاری تحت فشار به دو روش آبیاری بارانی و آبیاری موضعی انجام می شود. روش آبیاری موضعی به دو دسته آبیاری قطره ای و خطی انجام می گیرد.

آبیاری زیرزمینی

در این روش، آبیاری تأمین رطوبت لازم برای محیط ریشه گیاه توسط کنترل سطح ایستائی است. برای این منظور لازم است که یک لایه غیرقابل نفوذ در عمق مناسب از سطح خاک وجود داشته باشد تا بتوان سطح ایستائی را کنترل کرد. از مهمترین مشخصه های این روش مرطوب نشدن سطح خاک می باشد، به طوری که معمولاً برای تأمین آب در محیط ریشه سطح ایستائی به حدی بالا آورده می شود که رطوبت بتواند با استفاده از خاصیت موئینگی به محیط ریشه برسد.

معیارهای انتخاب

در یک پروژه آبیاری انتخاب روش آبیاری مناسب نقش بسیار با اهمیتی در موفقیت آن پروژه ایفاء می کند. اساسی ترین عوامل مؤثر در انتخاب روش های آبیاری به شرح زیر هستند:

بافت خاک، آماده کردن زمین، اندازه مزارع، شوری خاک، زهکشی، آب قابل دسترس، کیفیت آب، گیاهان الگوی کشت، انرژی قابل دسترس، تناوب زراعی و عملیات زراعی، کیفیت و میزان محصولات، وضعیت آب وهوائی، هزینه آب، مسائل فرهنگی و اجتماعی.

هدف آبیاری

تأمین آب کافی برای ادامه زندگی گیاه

حفاظت و بیمه گیاهان در مقابل تنش های ناشی از کم آبی یا بی آبی های کوتاه مدت.

خنک کردن خاک و اتمسفر با هوای اطراف گیاه

شستن املاح مضر در خاک

نرم کردن ناحیه قابل شخم خاک

ارتباط با سایر علوم

هیدرولوژی یا آب شناسی

بارش هائی که در منطقه صورت می گیرد و به صورت رواناب درمی آید را مورد مطالعه قرار می دهد.

گیاه شناسی

نیاز گیاه موجود در برنامه آبیاری و الگوی کشت را مورد مطالعه قرار می دهد.

خاک شناسی

به مطالعه خاک از لحاظ فیزیکی و نیز از لحاظ محیطی برای کشت و پرورش گیاه می پردازد.

آبیاری بارانی

آبیاری به معنی پخش آب روی زمین جهت نفوذ در خاک برای استفاده گیاه و تولید محصول می باشد. آبیاری و مدیریت آب در مزرعه در عین سادگی هنوز هم از پیچیده ترین و به عبارتی از مشکل ترین عملیات کشاورزی به شمار می رود بسیاری از متخصصان کشاورزی، آبیاری را یک هنر می دانند تا علم و برخی آن را یک فن قلمداد می کنند.

مزایا

امکان استفاده در زمین های پرشیب

توزیع یکنواخت آب آبیاری در تمام نقاط مزرعه

کمک به رشد بهتر گیاهان با لطیف کردن محیط اطراف گیاهان

معایب آبیاری بارانی

سموم آفت کش و قارچ کش را از روی برگ ها می شوید.

تأثیر نامطلوب باد در توزیع یکنواخت آب در این نوع از روش های آبیاری

هزینه نسبتاً زیاد سرمایه گذاری اولیه

انواع روش ها

یکی از روش های آبیاری این است که آب را توسط آبپاش ها به صورت قطرات ریز باران درآورده و در سطح زمین پخش می نمایند و رطوبت مورد نیاز گیاه تأمین می شود.

روش های آبیاری بارانی براساس نوع حرکت بال آبیاری به چهار دسته تقسیم می شود: سیستم های آبیاری بارانی ثابت، سیستم های بارانی نیمه ثابت، آبیاری بارانی با جابه جائی متناوب، آبیاری بارانی با جابه جائی مداوم.

ثابت

در این روش، به تعداد کافی بال آبیاری و آبپاش وجود دارد، به طوری که احتیاجی به جابه جائی بال های آبیاری و آبپاش ها در طول فصل زراعی نمی باشد. در سیستم های ثابت ممکن است بال های آبیاری به صورت ثابت در زیرزمین کار گذاشته شود یا این بال ها در ابتدای فصل رشد روی زمین چیده شود و در انتهاء فصل رشد جمع شوند.

نیمه ثابت

در این روش ، بال های آبیاری زیرزمین قرار می گیرند و پس از هر آبیاری فقط آبپاش ها بر روی بال آبیاری جابه جا می شوند. این کار توسط شیرهای خودکاری که روی بال های آبیاری نصب شده صورت می گیرد.

جابه جائی متناوب

در این روش، بال آبیاری در حالی که آبپاش ها روی بال آبیاری ثابت می باشند، پس از انجام هر آبیاری جابه جا شده و به محل استقرار بعدی منتقل می شوند. پس از هر آبیاری، بال آبیاری از لوله اصلی جدا شده و به محل بعدی منتقل می شود. براساس روش انتقال بال آبیاری سیستم های آبیاری بارانی با جابه جائی متناوب به سه دسته تقسیم می شوند.

جابه جائی با دست

در این روش، لوله های اصلی در طول فصل آبیاری ثابت بوده ولی بال های آبیاری پس از هر آبیاری به همراه آبپاش های نصب شده روی آنها توسط دست جابه جا می شوند.

سیستم قطره ای کوچک

در این روش، بال آبیاری شامل لوله هائی است که به دور قرقره پیچیده شده و در فواصل معینی روی لوله اصلی نصب می شود. در انتهاء هر یک از لوله ها، آبپاش ها توسط ارائه کوچک وصل شده اند، این آبپاش ها در ابتدای آبیاری به انتهاء زمین کشیده می شوند به طوری که در این زمان قرقره کاملاً باز شده است.

سیستم آبفشان دوار

در این روش، بال آبیاری شامل یک سازه بزرگ فلزی است که توسط برجک هائی در ارتفاع بلندتر از گیاه قرار گرفته و حول نقطه مرکزی که در همان نقطه اتصال بال به لوله اصلی است دوران می کند. با توجه به صورت دایره ای شکل صورت می گیرد.

سیستم آبفشان خطی

از لحاظ شکل ظاهری شبیه سیستم آبیاری بارانی آبفشان دوار است با این تفاوت که در این روش، خط لوله اصلی در کنار زمین قرار گرفته و بدل آبیاری در کنار آن حرکت رفت و برگشتی دارد.

سیستم آبفشان قرقره ای

در این روش بال آبیاری شامل یک لوله است که از یک طرف به دور یک قرقره بزرگ پیچیده شده و از طرف دیگر به ارائبه بزرگی که آبپاش روی آن قرار گرفته، متصل می شود. برای شروع آبیاری، معمولاً قرقره و ارابه را به کنار زمین و جائی که شیر آب از لوله اصلی وجود دارد، منتقل کرده و پس از اتصال قرقره به شیر آب، ارابه را توسط تراکتور کشیده و به انتهاء زمین انتقال می دهند.

در این حالت لوله از دور قرقره باز می شود، با برقدار شدن جریان لوله توسط موتور، شیلنگ به دور قرقره جمع می شود و ارابه را به طرف قرقره می کشد. با حرکت ارابه از انتهاء زمین به طرف قرقره، آبیاری یک نوار کامل از عرض زمین انجام می گیرد.

آبیاری قطره ای

روش آبیاری قطره ای سالیان دراز در فرانسه و در کشورهای دیگر برای آبیاری در گلخانه ها مورد استفاده بوده است. در ایران این روش در دهه پنجاه ابداع شد و سطوح بزرگی با این روش آبیاری شدند ولی با مرور زمان مزایا و معایب این روش مشخص شد. هزینه های زیاد و تکنیک های نسبتاً پیشرفته این روش و نمک ها و مواد جامد معلق در آب های ایران از معایب آبیاری قطره ای بوده و باعث شده که کشاورزان کمتر از این روش آبیاری استفاده کنند ولی نباید روش آبیاری قطره ای را مطرود بدانیم و باید در پی رفع معایب آن باشیم.

تشکیلات

منبع آبی، موتور پمپ، سیکلون، فیلترشن، تانک کود، مرکز کنترل، فیلتر نوری، لوله اصلی، لوله آبرسانی، لوله های جانبی یا لوله های فرعی، قطره چکان.

طرز کار

آب توسط پمپ از منبع آب به داخل شبکه پمپ شده و ضمن عبور از سیکلون، شن و موادخارجی خیلی درشت آن ته نشین می شود. در فیلتر بقیه مواد جامد معلق در آب گرفته می شود. بخشی از آب وارد تانک کود شده با حل مقداری کود در آب این محلول از انتهاء دیگر تانک خارج و مجدداً وارد جریان اصلی آب می گردد.

آب پس از عبور از فیلتر نوری وارد لوله های توزیع کننده شده و مرکز کنترل این مجموعه را هماهنگ می کند. در حال حاضر این روش آبیاری برای محصولات گران قیمت اقتصادی بوده و گیاهان گلخانه ای و برای کلیه گیاهانی که کشت آن زیر پلاستیک صرفه اقتصادی داشته باشد امکان پذیر است، ولی برای غلات، حبوب، گیاهان علوفه ای و سایر محصولاتی که قیمت آن پائین است صرفه اقتصادی ندارد.

قطره چکان

انتخاب قطره چکان مهمترین کاری است که در یک شبکه آبیاری قطره ای باید انجام گیرد. انتخاب صحیح باعث می شود که هزینه های نگهداری به مقدار زیاد کاهش یابد و زیان های ناشی از مسدود شدن مجرا (هزینه های تعویض قطره چکان آن بند آمده و در نتیجه کاهش محصول) را دربرخواهد داشت.

منبع:

WWW.alonefarmer.iranwiss.com