حاصل خیزی خاک

حاصل خیزی خاک

حاصل خیزی خاک – توانائی خاک جهت تأمین ضروریات نبات به آب مواد معدنی :

کاربرد صحیح و علمی کودهای شیمیایی برای حصول شرایط بهینه در بهـره وری از منـابع آب و خـاک منـوط بـه شـناخت کامل حاصل خیزی خاک، ت عیین نیاز گیاه به عناصر کودی پر مصرف و کم مصرف در شرایط مختلف اقلیمی و محیط هـای کشت و سعی در تلفیق و اصلاح عوامل رشد به منظور برداشت حداکثر محصول به طـور مـستمر اسـت 

حاصل خیزی خاک – توانائی خاک جهت تأمین ضروریات نبات به آب مواد معدنی :

کاربرد صحیح و علمی کودهای شیمیایی برای حصول شرایط بهینه در بهـره وری از منـابع آب و خـاک منـوط بـه شـناخت کامل حاصل خیزی خاک، ت عیین نیاز گیاه به عناصر کودی پر مصرف و کم مصرف در شرایط مختلف اقلیمی و محیط هـای کشت و سعی در تلفیق و اصلاح عوامل رشد به منظور برداشت حداکثر محصول به طـور مـستمر اسـت ).۲) بـه منظـور تهیـه نقشه های رقومی حاصل خیزی خاک برای اراضی زراعی در نواحی مختلف استان گلستان، ۱۵۷۲ نقطه که به طور تقریبـی به سطحی معادل ۵۶۰ هزار هکتار تعلق دارند، نمونه های خاک تهیه و آزمایش هایی برای آنها ترتیب داده شد . بـا اسـتفاده از نتایج آزمایشگاهی، در سامانه اطلاعات جغرافیایی برای عوامل مورد مطالعه نقشه های موضوعی با عوارض نقطـه ای تهیـه گردید . این خصوصیات که مربوط به ۳۰ سانتی متر خاک سـطحی مـی باشـند، شـامل فـسفر و پتاسـیم قابـل جـذب، هـد ایت الکتریکی، بافت، مقدار کربن آلی، آهک، رس، و سلیت است . پس از تهیه نقشه اولیه، با مطالعات صحرایی محدوده منطقه مطالعاتی تعیین و رقومی شد . با استفاده از روش های آماری و امکانات رایانه ای، با نقشه محدوده مطالعاتی، هر لایه نقطـه ای به یک لایه سطحی تبدیل گردید . در ه ر یک از این نقشه ها هر محدوده ، نشان دهنده سـطحی از منطقـه مطالعـاتی بـا دامنـه تعریف شده در راهنمای نقشه است . به منظور افـزایش امکـان اسـتفاده از نقـشه هـای حاصـل خیـزی، اطلاعـات و نقـشه هـای موضوعی مانند نقشه راه های استان، موقعیت شهرها، مرز شهرستان ها، شاخه های اصـ لی و فرعـی رودخانـه هـا ( گرگـان رود، اترک و قره سو ) ، خطوط تراز ۱ و اطلاعات دیگری از قبیل موقعیت سدهای استان، به نقـشه هـای تهیـه شـده در مراحـل قبـل افزوده شد . پس از تهیه و تکمیل نقشه ها، مساحت واحدهای تفکیک شـده محاسـبه گردیـد . بـرای اسـتفاده سـریع تـر، ارقـام تقریبی مربوط به سطح ک ل ( سطح مطالعه شده ) ، سطح واحدهای تفک یک شده برای هر عامـل مـورد مطالعـه و درصـد آنهـا نسبت به سطح کل به صورتجدول ارائه شده است . در آخر نقشه های خروجی با مقیاس ۱:۱/۰۰۰/۰۰۰ به همراه نرم افزار و اطلاعات حاصله به بخش های مختلف ارسال گردید

 

 

حاصل خیزی خاک:

توانائی خاک جهت تأمین ضروریات نبات به آب مواد معدنی ( مواد غذائی ) در طول مدت زمان رشد و نموی آن میباشد. حاصل خیزی زمین سه قسم است.

۱- حاصل خیزی طبیعی خاک.

۲- خاصل خیزی مصنوعی خاک.

۳- حاصل خیزی اقتصادی خاک.

۱) حاصل خیزی طبیعی خاک :

عبارت از محصول دوره طولانی پروسه تشکیل خاک است. بدین معنی که در جریان سال های متمادی بشکل طبیعی بمیان میآید.

۲) خاصل خیزی مصنوعی خاک :

در نتیجه مداخله انسان بالای زمین از طریق بلند بردن سکتور زراعت و سرمایه گذاری در جهت اصلاح و بهبود و کیفیت زمین به وجود میاید.

۳) حاصل خیزی قتصادی خاک :

در نتیجه آمیزش حاصل خیزی طبیعی و مصنوعی خاک به وجود میآید. حاصل خیزی اقتصادی خاک کیفیت زمین را منحیث عامل تولید زراعتی مشخص میسازد.

شاخس های حاصل خیزی خاک:

حاصل دهی زمین:- مقدار حاصلی که از فی جریب یا فی هکتار زمین بدست می آید و یا مقدار تولید مجموعی ویا عاید حاصلی که در مقابل فی واحد مصرف از یک هکتار زمین بدست می آید نشان دهنده قدرت حاصل خیزی خاک و یا کیفیت زمین مهحیث وسیله تولید میباشد.

تعریف منابع تولید:

هر علمی که در پروسه تولید بکار گرفته میشود منابع یا عامل تولید نامیده میشود. مهمترین آنها در فعالیت های کشاورزی عبارت اند از:

۱- زمین یا سطح زیر کشت.

۲- نیروی کار ( نیروی کارگر)

۳- سرمایه در اشکال مختلف و به وژه ماشینات زراعتی مثل تراکتور کامپاین و غیره…

۴- آب

۵- تخم بذری

۶- کود کیمیاوی

۷- ادویه جات کیمیاوی و غیره

قابل تذکر است که نور خرشید نیز به عنوان یکی از ضروری ترین عوامل تولید اند که در تمام تولیدات و محصولات زراعتی مورد نیاز است.

درباره سید امین خسروی

من سید امین خسروی دانش آموخته مهندسی آبخیزداری از دانشگاه ارومیه هستم و این تارنما رو جهت فراهم آوردن مرجعی برای دانشجویان رشته های منابع طبیعی و محیط زیست و کشاورزی با تاکید بر رشته های مرتع و آبخیزداری و جنگلداری برپاکردم. خوشحال میشم با ارائه نظراتتون و لینک ادرس ما در وبلاگ وسایتتون و ارسال پاورپوینت و تحقیقات کلاسیتون به ایمیل ما ،مارو در هر چه بهتر شدن سایت یاری کنید. ادرس ایمیل سایت: aminkhosravi1471@gmail.com

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*

کد امنیتی مقابل را وارد نمایید * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

رفتن به بالا