خانه / آبخیزداری وهیدرولوژی / کاربردهای نقشه جهت شیب
کاربردهای نقشه جهت شیب

کاربردهای نقشه جهت شیب

ﯾﮑﯽ از ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻬﺎ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ اﺳﺘﺨﺮاج ﺟﻬﺖ ﺷﯿﺐ در ﻻﯾﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺮداری

و ﺷﺒﮑﻪ ای اﺳﺖ.ﺗﺎﺑﻊ ﺟﻬﺖ ﺷﯿﺐ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺗﻮاﺑﻊ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﻄﺢ، ﺟﻬﺖ ﺷﯿﺐ را از ﯾﮏ ﺳﻠﻮل ﺑﻪ ﺳﻠﻮل ﻫﻤﺠﻮار ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﻻﯾﻪ  رﺳﺘﺮی  ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮاﺳﺎس ﺟﻬﺖ ﻗﻄﺐ ﻧﻤﺎ، رﻗﻢ ﻫﺎی  ﻣﺮﺑﻮط  ﺑﻪ  ﺟﻬﺖ را ﻧﺸﺎن  ﻣﯽ دﻫﺪ.

ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺪد ﺻﻔﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺷﻤﺎل واﻗﻌﯽ و ﻋﺪد۹۰ ﺟﻬﺖ ﺷﺮﻗﯽ و … ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ  

از ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی آن ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:   

۹ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﺟﺮﯾﺎن ﺣﺮﮐﺖ آب.   

۹ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﺳﺎﯾﺘﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای وﯾﻼﺳﺎزی در ﻫﻤﻪ ﺷﯿﺒﻬﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﭙﻪ ای   

۹ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺗﻨﻮع ﺣﯿﺎت  وﺣﺶ در  ﯾﮏ  ﻣﻨﻄﻘﻪ   

۹ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی آب و ﻓﺎﺿﻼب   

۹ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز و ﻣﻮاردی از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ

درباره سید امین خسروی

من سید امین خسروی دانش آموخته مهندسی آبخیزداری از دانشگاه ارومیه هستم و این تارنما رو جهت فراهم آوردن مرجعی برای دانشجویان رشته های منابع طبیعی و محیط زیست و کشاورزی با تاکید بر رشته های مرتع و آبخیزداری و جنگلداری برپاکردم. خوشحال میشم با ارائه نظراتتون و لینک ادرس ما در وبلاگ وسایتتون و ارسال پاورپوینت و تحقیقات کلاسیتون به ایمیل ما ،مارو در هر چه بهتر شدن سایت یاری کنید. ادرس ایمیل سایت: aminkhosravi1471@gmail.com

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*

کد امنیتی مقابل را وارد نمایید * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

رفتن به بالا