خانه / آبخیزداری وهیدرولوژی / دروس دوره هشت ترمی رشته مرتع و آبخیز داری
دروس دوره هشت ترمی رشته مرتع و آبخیز داری

دروس دوره هشت ترمی رشته مرتع و آبخیز داری

 

معرفی رشته مهندسی منابع طبیعی – مرتع و آبخیزداری – مقطع کارشناسی

برای تامین نیروی کارآمد در امور مربوط به اداره مراتع و آبخیزهای کشور و بهره برداری صحیح از منابع تولید علوفه برای تولیدات دامی بیشتر و جلوگیری از فرسایش در حوزه های آبخیز اعم از بادی، آبی و سیلابی که سبب هدر رفتن خاک و پر شدن مخازن سدها و پیشروی شنهای روان می گردد. لازم است متخصصینی تربیت شوند تا ضمن بکارگیری آموخته های خود بتوانند برنامه ریزی اصولی در جهت نیل به خودکفایی در زمینه مرتع و آبخیزداری را بعمل آورند.

معرفی رشته مهندسی منابع طبیعی – مرتع و آبخیزداری – مقطع کارشناسی

برای تامین نیروی کارآمد در امور مربوط به اداره مراتع و آبخیزهای کشور و بهره برداری صحیح از منابع تولید علوفه برای تولیدات دامی بیشتر و جلوگیری از فرسایش در حوزه های آبخیز اعم از بادی، آبی و سیلابی که سبب هدر رفتن خاک و پر شدن مخازن سدها و پیشروی شنهای روان می گردد. لازم است متخصصینی تربیت شوند تا ضمن بکارگیری آموخته های خود بتوانند برنامه ریزی اصولی در جهت نیل به خودکفایی در زمینه مرتع و آبخیزداری را بعمل آورند.

طول دوره تحصیل

براساس آئین نامه آموزشی مصوب شورای عالی برنامه ریزی طول دوره کارشناسی این رشته حداقل چهارسال و حداکثر شش سال می باشد. هر سال تحصیلی دارای دو نیسمال و هر نیمسال دارای ۱۶ هفته آموزشی است. نظام آموزشی این دوره واحدی است و هر واحد درسی نظری ۱۶ هفته ساعت آموزش می باشد.

تعداد واحدها

واحدهای درسی دوره کارشناسی رشته مرتع و آبخیزداری ۱۳۶ واحد به شرح زیر است.
دروس عمومی ۲۰ واحد
دروس علوم پایه ۲۸ واحد
دروس اصلی ۳۳ واحد
دروس تخصصی ۴۵ واحد
دروس انتخابی ۱۰ واحد

نقش و توانایی یا کارایی

فارغ التحصیلان این رشته می توانند در زمینه های زیر بکار مشغول گردند
– بعنوان مدیر ادارت فنی مراتع و حفاظت خاک در سازمان جنگلها و مراتع (وزارت جهاد کشاورزی ) ووزارت نیرو.
– بعنوان مربی در دبیرستانهای کشاورزی (رشته منابع طبیعی) و موسسات آموزشی مربوطه
– بعنوان کارشناس (مهندس ) دراجرای تحقیقات در موسسات تحقیقات منابع طبیعی

ضرورت و توانایی

با توجه به اینکه تولیدات علوفه مرتعی که بطور طبیعی از مراتع کشور بدست می آید نقش مهمی در اقتصاد کشور به منظور تامین غذائی دام وتولیدات دامی و پروتئین ایفاء می نماید، و از طرفی برای جلوگیری از فرسایش آبی و پرشدن مخازن سدها و تثبیت شنهای روان که پیشروی آنها به مناطق روستایی مرکز و جنوب کشور خساراتی وارد می کند، لازم است متخصصینی در این زمینه تربیت شوند تا بتوانند با برنامه ریزی های صححیح و نظارت بر حسن اجرای آنها و آموزش در جهت اصلاح و توسعه مراتع جلوگیری از فرسایش و حفاظت آب و خاک اقدام نمایند.دروس دوره هشت ترمی رشته مرتع و آبخیز داری

خیر کد درس نام درس (اختیاری) نوع
ترم ۱
۱ ۲۵۰ فارسی عمومی خیر عمومی
۲ ۲۵۱ زبان خارجه عمومی خیر عمومی
۳ ۲۴۴۲۰۰۰۶ فیزیک عمومی خیر پایه
۴ ۲۴۴۲۰۰۱۷ ریاضیات (۱) خیر پایه
۵ ۲۴۴۲۰۰۴۰ گیاهشناسی (۱) فیزیولوژی وتشریح خیر پایه
۶ ۲۴۴۲۰۰۶۲ شیمی عمومی خیر پایه
۷ ۲۴۴۲۰۰۸۴ اکولوژی خیر پایه
۸ ۲۴۴۲۱۱۲۳ شناخت منابع طبیعی خیر اصلی
ترم ۲
۹ ۲۴۴۲۰۰۳۹ زمین شناسی خیر پایه
۱۰ ۲۴۴۲۰۰۵۱ گیاهشناسی (۲) سیستماتیک ومرفولوژی خیر پایه  پیش نیاز
۱۱ ۲۴۴۲۱۰۱۰ هوا و اقلیم شناسی خیر اصلی  پیش نیاز
۱۲ ۲۴۴۲۱۰۳۲ خاکشناسی عمومی خیر اصلی  پیش نیاز
۱۳ ۲۴۴۲۱۱۱۲ کاربرد کامپیوتر درمنابع طبیعی خیر اصلی
ترم ۳
۱۴ ۲۴۴۲۰۰۲۸ ریاضیات (۲) خیر پایه  پیش نیاز
۱۵ ۲۴۴۲۰۰۷۳ آمار احتمالات خیر پایه  پیش نیاز
۱۶ ۲۴۴۲۰۱۰۸ استاتیک ومقاومت مصالح خیر پایه  پیش نیاز
۱۷ ۲۴۴۲۱۰۲۱ مساحی نقشه برداری خیر اصلی  پیش نیاز
۱۸ ۲۴۴۲۱۰۴۳ اصول سنجش از راه دور خیر اصلی
ترم ۴
۱۹ ۱۰۵ تربیت بدنی -۱ خیر عمومی
۲۰ ۲۴۴۲۰۰۹۵ هیدرولیک عمومی خیر پایه  پیش نیاز
۲۱ ۲۴۴۲۱۰۰۹ اقتصاد منابع طبیعی خیر اصلی
۲۲ ۲۴۴۲۱۰۹۸ مرتعداری خیر اصلی  پیش نیاز
۲۳ ۲۴۴۲۳۰۰۵ ژئومرفولوژی(۱) خیر تخصصی  پیش نیاز
۲۴ ۲۴۴۲۳۰۱۶ شناسایی گیاهان مرتعی (۱) خیر تخصصی  پیش نیاز
۲۵ ۲۴۴۲۳۱۰۷ اکولوژی مرتع خیر تخصصی  پیش نیاز
ترم ۵
۲۶ ۲۴۴۲۱۰۵۴ هیدرولوژی عمومی خیر اصلی  پیش نیاز
۲۷ ۲۴۴۲۱۰۶۵ سیاست وقوانین منابع طبیعی خیر اصلی
۲۸ ۲۴۴۲۱۰۸۷ آمار کاربردی خیر اصلی  پیش نیاز
۲۹ ۲۴۴۲۳۰۷۲ ژئو مرفولوژی (۲) خیر تخصصی  پیش نیاز
۳۰ ۲۴۴۲۳۰۸۳ کارتوگرافی خیر تخصصی  پیش نیاز
۳۱ ۲۴۴۲۳۱۱۸ رابطه دام ومرتع خیر تخصصی  پیش نیاز
ترم ۶
۳۲ ۲۴۴۲۱۰۷۶ درخت شناسی عمومی خیر اصلی  پیش نیاز
۳۳ ۲۴۴۲۳۰۴۹ هیدرولوژی کاربردی خیر تخصصی  پیش نیاز
۳۴ ۲۴۴۲۳۰۵۰ شناسایی گیاهان مرتعی (۲) خیر تخصصی  پیش نیاز
۳۵ ۲۴۴۲۳۰۶۱ حفاظت آب وخاک خیر تخصصی  پیش نیاز
۳۶ ۲۴۴۲۳۱۲۹ اصلاح وتوسعه مراتع خیر تخصصی  پیش نیاز
۳۷ ۲۴۴۲۳۱۳۰ اندازه گیری وارزیابی مراتع خیر تخصصی  پیش نیاز
۳۸ ۲۴۴۲۳۱۷۴ کارورزی خیر تخصصی
ترم ۷
۳۹ ۲۵۹ جمعیت و تنظیم خانواده خیر عمومی
۴۰ ۲۴۴۲۱۱۰۱ جامعه شناسی روستایی وعشایری خیر اصلی  پیش نیاز
۴۱ ۲۴۴۲۳۰۳۸ خاکهای مناطق خشک ونیمه خشک خیر تخصصی  پیش نیاز
۴۲ ۲۴۴۲۳۰۹۴ ِارزیابی قابلیت اراضی خیر تخصصی  پیش نیاز
۴۳ ۲۴۴۲۳۱۵۲ آبخیز داری خیر تخصصی  پیش نیاز
۴۴ ۲۴۴۲۳۱۶۳ جمع آوری آب در مناطق خشک ونیمه خشک خیر تخصصی  پیش نیاز
ترم ۸
۴۵ ۱۱۰ تربیت بدنی -۲ خیر عمومی  پیش نیاز
۴۶ ۲۴۴۲۳۰۲۷ کشت و تکثیر گیاهان مرتعی خیر تخصصی  پیش نیاز
۴۷ ۲۴۴۲۳۱۴۱ احیاء بیولوژیک مناطق خشک ونیمه خشک خیر تخصصی
۴۸ ۲۴۴۲۳۱۸۵ پروژه خیر تخصصی

درباره سید امین خسروی

من سید امین خسروی دانش آموخته مهندسی آبخیزداری از دانشگاه ارومیه هستم و این تارنما رو جهت فراهم آوردن مرجعی برای دانشجویان رشته های منابع طبیعی و محیط زیست و کشاورزی با تاکید بر رشته های مرتع و آبخیزداری و جنگلداری برپاکردم. خوشحال میشم با ارائه نظراتتون و لینک ادرس ما در وبلاگ وسایتتون و ارسال پاورپوینت و تحقیقات کلاسیتون به ایمیل ما ،مارو در هر چه بهتر شدن سایت یاری کنید. ادرس ایمیل سایت: aminkhosravi1471@gmail.com

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*

کد امنیتی مقابل را وارد نمایید * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

رفتن به بالا