خانه / سیاست وقوانین منابع طبیعی / دستور العمل اجرایی ماده ۳ قانون حفاظت و بهره برداری ازجنگل ها و مراتع
دستور العمل اجرایی ماده ۳  قانون حفاظت و بهره برداری ازجنگل ها و مراتع

دستور العمل اجرایی ماده ۳ قانون حفاظت و بهره برداری ازجنگل ها و مراتع

 و قانون الحاق یک تبصره به ماده  ۲ قانون

  با آخرین ویرایش   مورخ ۹۲٫۰۱٫۴  در تبصره یک ماده ۱۵

 در اجرای تبصره یک ماده  ۲  قانون ملی شدن جنگل ها و قانون الحاق یک تبصره  به ماده ۲  قانون حفاظت و بهره برداری مصوب  ۱۳۸۴ بمنظور حفظ ، احیاء اصلاح ، توسعه و بهره برداری از منابع طبیعی بدینوسیله دستورالعمل اجرایی ماده  ۳   قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها  و  مراتع  برای واگذاری مدیریت و بهره وری اجرای طرح و بهره برداری از منابع مذکور  جهت اجراء ابلاغ  می گردد.

الف : تعاریف

ماده ۱ :  اصطلاحاتی که دراین دستورالعمل بکار رفته اند شامل:

۱- جنگل :اعم از جنگل طبیعی- جنگل دست کاشت- جنگل حفاظتی- جنگل مخروبه ۲ – مرتع   ۳ – بیشه  ۴ – اراضی جنگلی  ۵ – پارک اعم از- پارک جنگلی طبیعی- پارک جنگلی دست کاشت- پارک طبیعت- پارک آبخیز-  تفرجگاه  جنگلی    ۶ – نهال   ۷ – درختچه   ۸ – درخت   ۹ –  ایستگاه تولید بذر و نهال   ۱۰  –  نهالستان   ۱۱  – سامان عرفی    ۱۲ – بیابان   ۱۳ – بوته   ۱۴ –  طرح جنگلداری  –  مدیریت بهره وری ۱۵- ترازمالی یا بیلان  ۱۶ – بهره مالکانه ۱۷- ضریب بهره مالکانه   ۱۸ – سال اجرایی  ۱۹  –  اراضی ساحلی  ۲۰ – حریم ساحلی ۲۱ – اراضی مستحدث  ،  که یا در قانون حفاظت وبهره برداری آمده و یا شورای عالی جنگل مرتع آبخیز داری تعاریف آنرا ابلاغ کرده یا می کند .

ب: ضوابط و شرایط تهیه  طرح

ماده  ۲ : طرح های موضوع این دستورالعمل در محدوده منابع ملی شده در اختیار و اراضی موضوع قانون اراضی مستحدث و ساحلی  شامل طرح های تفصیلی اجرایی جنگلداری ، جنگلکاری ،مرتعداری- آبخیزداری- بیابان زدایی –  مدیریت منابع طبیعی پارک های جنگلی و  نهالستان ها و ایستگاه های تولید بذر و نهال و طبیعت گردی و گردشگری ، یا دارای مطالعات توجیهی و جامع هستند و یا با الحاق دیگر طرح ها برای مدیریت واحد در حوضه آبخیز با رویکرد جامعیت انطباق اجرایی پیدا می کنند ، برابر ضوابط این دستورالعمل تهیه و تدوین و به تصویب شورایعالی خواهد رسید .

 

 تبصره  ۱ : با الحاق طرح ها در یک حوضه آبخیز تراز مالی جدیدی تهیه شده و ضریب پایه واگذاری طرح جامع بعلاوه تفاوت ضریب مزایده طرح تحت قرارداد ، مبنای محاسبه ضریب بهره مالکانه خواهد شد و ادامه اجرای طرح وفق مقررات ماده ۱۴ قانون فراهم می شو، در هر صورت استفاده از دیگر ظرفیت ها در محدوده طرح های تحت اجرا پس از مطالعه و تهیه طرح و تصویب در صورتیکه  به مجری طرح واگذار شود پس از اصلاح تراز مالی و برای سایراشخاص  با رعایت و حفظ حقوق مجری طرح طرف قرار داد در تراز مالی امکان پذیر است .

تبصره   ۲ : مدیریت اجرایی طرح های تفصیلی اجرایی در یک حوضه آبخیز می توانند  منفرداً با تراز مالی خود به طریق مزایده واگذار شوند، در این صورت سیاست اجرایی مدیریت واحد در حوضه آبخیز در هنگام تلفیق و سنتز و برنامه ریزی این گونه طرح ها ، توسط تهیه کننده طرح و در هنگام بررسی کمیته های فنی و در تصویب شورایعالی اعمال می شود.

تبصره  ۳ : در صورتیکه طرح با ابلاغ سازمان و با شرح خدمات مشخص وهزینه معین، توسط متقاضی تهیه و به تصویب سازمان برسد و در مرحله واگذاری تهیه کننده طرح برنده  آگهی مزایده نباشد، هزینه قابل قبول از طریق برنده آگهی مزایده پرداخت خواهد شد .

ماده ۳ : طرح های موضوع این دستورالعمل براساس شرح خدمات مصوب شورا یعالی تهیه می گردد و پس ازتدوین و تایید در کمیته های فنی ادارات کل و معاونت ذیربط  به تصویب شورایعالی خواهد رسید و در تهیه و تدوین و  تایید آن رعایت نکات و الزامات زیر ضروری است.

۱- حفظ وتوسعه تنوع زیستی

۲- ارزیابی توان اکولوژیکی اکوسیستم ها

۳- ایجاد مستحدثات مرتبط و متناسب و ترجیحا با استفاده از مصالح سنتی درون جنگل ومتکی بر اصول منابع آب وخاک وپوشش گیاهی و چنانچه مصالح خارج از محیط جنگل تهیه ومصرف شود باید سازه ای قابل جمع آوری یا متحرک داشته باشد .

  ۴- حفاظت از منابع طبیعی تجدید یابنده ،تقلیل و توقف روند تجاوز و تخریب

۵- حفاظت از مناظر و جلوه گاه های طبیعی

۶ – احیای منابع تجدید شونده و توسعه پوشش گیاهی

۷- تراز طرح های قابل واگذاری باید مثبت باشد وچنانچه تراز مالی طرحی منفی باشد و بر حسب ضرورت اجرا ، تعهدی برعهده کارفرما قرار گیرد در اینصورت با اجرای طرح های تملک و دارایی های سرمایه ای قبل از مراحل مزایده ، تعهد مربوطه توسط کارفرما انجام  و برآورد درآمد حاصل از اجرای آن باید در مجموع درآمد های تراز مالی درج گردد.

تبصره : شورایعالی می تواند با توجه به حجم و نوع طرح و توان فنی ، بررسی و تایید طرح در کمیته های فنی اداره کل و حوزه معاونین راکافی دانسته و اختیار تصویب طرح را  تفویض نماید. این امر نافی نظارت شورا نبوده و در هر حال اینگونه طرح ها نیز به نظر شورایعالی می رسد .

 ج: ضوابط و شرایط واگذاری مدیریت  اجرای طرح

ماده  ۴ :  منظوراز واگذری دراین دستور العمل صرفاً واگذاری بهره  برداری یا مدیریت  بهره وری اجرای طرح در چارچوب طرح های مصوب و با حفظ مالکیت دولت برعرصه  و اعیانی ها خواهد بود. و پس از تصویب طرح در سازمان ، حسب مورد طبق مقررات آئین نامه معاملات دولتی آگهی مزایده  منتشر ، تا متقاضیان واجد شرایط براساس ضوابط و شرایط اعلامی و عندالزوم مراجعه به اداره کل برای استطلاع از مفاد کتابچه طرح یا طرح ها ، در آگهی مزایده شرکت نموده  و تقاضای خود را دقیقا برحسب مفاد آگهی ، در مهلت مقرر به دبیرخانه کمیسیون  معاملات ارائه نمایند و کمیسیون  مذکور پس از گشایش بسته های پیشنهادی و بررسی پیشنهادات  ارائه شده  مطابق مقررات ، برنده  آگهی را معرفی می نماید.

تبصره ۱ :  موارد ترک تشریفات آیین نامه معاملات دولتی در واگذاری مدیریت اجرای طرح با ضریب پایه بهره مالکانه در قوانین تبیین شده است ، در هر حال  اتخاذ تصمیم در هر مورد توسط کمیسیون معاملات و تنفیذ آن توسط سازمان خواهد بود.

تبصره  ۲ : واگذاری طرح هایی از قبیل مرتعداری ، بیابان زدایی ، پارکداری پارک های جنگلی دست کاشت و جنگداری چند منظوره  مشارکتی که برای توانمند سازی جوامع محلی و سامان دادن بهره بره برداری های عرفی تهیه و تدوین و تصویب می شوند، در صورتیکه دارای سامان عرفی بوده باشند در حدود سامانه عرفی رافع تعارض در فعالیت های معارض شوند و بهره برداری را در حد توان اکولوژیک تنظیم نمایند از رعایت تشریفات آگهی مزایده مستثنی می باشند.

ماده  ۵ : مدت قرار داد واگذاری  اجرای طرح های موضوع این دستورالعمل ، بر اساس نوع طرح و مدت اجرایی معینه و با قرار دادهای تمدیدی حداکثر تا سی سال می باشد.

 تبصره ۱ : ید مجری یا مجریان طرح نسبت به عرصه و اعیانی و امکانات طرح ، ید امانی بوده و مالکیت عرصه واعیانی های موجود وتحویلی و احداثی برای سازمان محفوظ بوده و هیچ گاه از ید سازمان خارج نمی گردد. و اعیانی احداثی توسط مجری  پس ازانقضای مدت هر قرارداد مستهلک تلقی می شود و با تجدید نظر طرح وتمدید قرار داد در صورتی قابل استفاده است که بعنوان سرمایه دولت محسوب گردد .

تبصره ۲ : مجری حق تبدیل ، تفکیک انتقال و تغییر کاربری عرصه و همچنین تعدی و تفریط نسبت به  اعیانی ها و اموال مذکور را نخواهدداشت و چنانچه خسارتی به عرصه و اعیانی های موجود وارد شود ، مجری مسئول جبران خسارت وارده خواهدبود .

تبصره  ۳ : ضمانتنامه حسن انجام کار به میزان ۱۰ درصد هزینه عمرانی طرح برابر معدل هزینه سالانه  بعلاوه ضمانتی معادل حق بیمه سالانه نیروها و سایرحقوق دولتی ، و مطالبات تقسیط شده مجری سابق ( در صورت وجود به ازای یکسال )  قبل از تنظیم قرارداد اجرای طرح به یکی از صور قانونی و به تشخیص سازمان  تحویل می شود .

ماده ۶ :  انتشار آگهی مزایده  یا ترک تشریفات آگهی –  تنفیذ رای کمسیون معاملات و دستور انعقاد قرارداد – تمدید قرار داد برای اجرای طرح تجدید نظر ، جهت واگذاری مدیریت بهره وری طرح های مصوب موضوع این دستورالعمل  پس از اخذ مجوز از  سازمان امکان پذیر خواهدبود.

تبصره : تفرجگاه ها برای خدمات بین راهی در مساحت کمتر از  ۵  هکتار و در خارج از شمال کمتر از  ۵۰  هکتار رأسا  از  طریق ادارات کل استان واگذار خواهد شد .

 ماده ۷ : قطع درخت و نهال در هرسن و قطر از هر گونه در قطعات تحت برنامه  بر اساس شیوه اجرایی و برای  مسیر جاده بر اساس برنامه و برای ایجاد تأسیسات و احداث بنای مورد نیاز  براساس کتابچه طرح و پس از اخذ مجوز و با نشانه گذاری و صدور پروانه قطع  انجام خواهدشد، مجری مکلف است در عملیات نشانه گذاری شخصا یا با معرفی نماینده  بدون حق رای حضور داشته باشد . و حق قطع  درختان نشانه گذاری نشد ه را ندارد.

تبصره ۱ : دراجرای طرح ها ، مجری موظف است عملیات اجرای تعهدات خود در طرح و یا نشانه گذاری درختان سهمیه سال و مسیر جاده  را طبق برنامه زمانی و مکانی و شیوه اجرایی تقاضا نماید.

تبصره ۲ : در اجرای طرح های مدیریت بهره وری ، هر فعالیتی منوط به ارایه تقاضا و  کسب موافقت از اداره کل می باشد . و هر ساله مجری باید هر نوع تولید اعم از تولید بذر یا نهال یا  هر خدمات تولیدی دیگر در منابع مورد قرارداد را در حدود برنامه کتابچه  طرح مصوب و تراز مالی و  با رعایت نکات و الزامات ضروری مندرج در ماده ۳   تقاضا و متناسب با سیاست های سازمان تنظیم و تحت  نظارت قرار دهد .

ماده  ۸  :   بهره مالکانه  واگذاری مدیریت  طرح ، سهم ما لکانه دولت از درآمد در اجرای طرح است . و بر اساس نرخ ضریب بهره مالکانه بدست آمده از  آگهی مزایده  و مندرج در قرارداد مربوطه وصول می شود . مجری مکلف است معادل ریالی آن را در شش ماهه اول هر سال به حساب اداره کل ، نزد خزانه داریکل واریز نماید و علاوه بر بهره مالکانه ، عوارض بهره برداری درختان ، کلیه مالیات ها ، حق بیمه ، و سایر مطالبات قانونی دولت را به موقع پرداخت نماید . ومفاسا حساب لازم را در پایان سال اجرایی ، برای ورود به سال اجرایی بعد ارائه دهد.

ماده  ۹ : ضریب بهره مالکانه، میزان درصدی است که  از تراز مالی طرح بدست می آید.  در ترازمالی مجموع درآمد و هزینه طرح باتعرفه نرخ همان سال ، محاسبه و درج می شود و پس از تعیین سهم دولت  بر اساس  فرمول ، ضریب بهره مالکانه محاسبه می گردد . در تراز مالی هزینه مجری طرح برای احداث اعیانی ها از محل درآمد طرح در مدت معین برآورد می گردد « این مدت معین با مدت قرار داد برابر است » و لذا آن اعیانی ها در طول مدت قرارداد اجرای طرح ، مستهلک می شود .

 تبصره  ۱ :   بهای متوسط (تعرفه نرخ ) هر یک از محصولات قابل تولید و درآمد در منابع ملی شده ، اعم از بهای انواع درختان وچوب آلات در دسته بندی خود و انواع نهال تولیدی و ورودی پارک ها و اجاره آلاچیق ها و بهاء مصارف روستایی  و نرخ هزینه هر نوع عملیات و …  در طرح ها ، سالیانه توسط دفاتر حوزه معاونت های سازمان بعنوان تعرفه نرخ سال ابلاغ می گردد.

تبصره ۲ :  دستورالعمل محاسبه تعیین ضریب بهره مالکانه ، ویژه طرح های جنگداری  – طرح های مدیریت و بهره وری نهالستان ها ،ایستگاه های تولید بذر و …. –  مدیریت بهره وری طرح های پارک جنگلی ، تفرجگاه ها و …. ضمیمه این دستورالعمل است .

ماده  ۱۰  :  ضریب  بهره مالکانه پس ازانقضای مدت قرارداد و به نحو متعارف ، هر دهسال یکبار ” طبق مدت در کتابچه طرح ” براساس طرح تجدید نظرشده مصوب و با تهیه تراز مالی با تعرفه نرخ اعلامی هر سال سازمان ، مورد تعدیل  یا  تغییر  قرار می گیرد .

تبصره  ۱ : تفاوت نرخ ضریب بهره مالکانه  پایه در تراز مالی  تا ضریب بدست آمده در آگهی مزایده برای دیگر  مدت های تمدید قرار داد تا حد اکثر سی سال اعمال می گردد .  در صورتی که مجری ، اعمال آن تفاوت را بعلاوه ضریب پایه  بهره مالکانه طرح تجدید نظر مصوب بپذیرد ، تمدید قرارداد امکان پذیر است . در غیر اینصورت طرح با  آگهی مزایده واگذار می شود .

  تبصره  ۲ : چنانچه بخشی از تعهدات مجری در اجرای طرح ، مندرج در کتابچه طرح و تراز مالی و قرارداد یا شرط ضمن عقد یا پیوست آن  به دلایل فنی و یا قهری و اجتناب نا پذیر ، برای اجرا  به مجری ابلاغ نشده  و یا با معاذیری قابل  قبول ، به اجرا در نیامده باشد و یا مازاد بر تعهدات ، توسط مجری انجام شده باشد . به میزان حجم عملیات مبحوث عنه یا ارزش روز آن  ، در تراز مالی طرح تجدید نظر ملحوظ می شود . و  درصورتیکه مجری با اعلام انصراف به ادامه اجرای طرح تمایل نداشته باشد  و یا در اثر ناتوانی به اجرای طرح ، قراداد فی ما بین به ابطال و انفساخ منتهی گردد در ارزیابی عملکرد مجری ، محاسبه و به تر تیب مقرر در تبصره  ۳  تسویه خواهدشد .

 تبصره  ۳ : در صورتیکه مجری قبلی  به موجب ارزیابی عملکرد ناشی از کسری برداشت یا انجام تعهدات مازاد یا ارزش باقیمانده مهلت استفاده از انجام تعهدات ، مطالباتی داشته باشد . اداره کل مکلف است  مطالبات را در تراز مالی جدید محسوب و در آگهی درج و متقاضیان اجرای طرح  را واقف نماید . برنده آگهی مزایده بعنوان مجری جدید باید مطالبات مجری سابق را  در مدت دو سال از تاریخ اجرای طرح ، بصورت اقساط  بپردازد . دراین مورد اداره کل تضمین لازم را اخذ می نماید . در صورتیکه پس از طی تشریفات آگهی مزایده در سه نوبت پی در پی و سایر ضوابط ،  کسی بعنوان برنده آگهی شناخته نشود و در صورت عدم امکان  تامین اعتبار ، اداره کل مجاز است اجرای طرح را با ترک تشریفات به متقاضی واجد شرایط  صلاحیتی ، که متعهد پرداخت مطالبات مجری سابق گردد  واگذار نماید .

ماده ۱۱ : انجام هر گونه فعالیت و ایجاد تأسیسات مورد نیاز در محدوده طرح ، براساس کتابچه طرح مصوب خواهد بود و هر فعالیت خارج از آن ممنوع است .

تبصره  : در صورتیکه مفاد کتابچه طرح به دلایل فنی و ضرورت امر ، نیاز به تغییر داشته باشد با اعلام ضرورت و  تصویب شورا  و رعایت مفاداین دستورالعمل با  تجدید نظر یا تجدید برنامه  امکان پذیر خواهد بود .

ماده ۱۲ : مجری تحت هیچ عنوان (صلح ، اجاره وکالت ، بیع و …) حق ندارد ، اجرای طرح و یا قسمتی از حقوق و منافع موضوع قرارداد را به غیر واگذار نماید .

تبصره ۱ : اجرای طرح های قابل واگذاری موضوع این دستورالعمل در صورتی می تواند پس از فوت مجری حقیقی توسط وراث ، ادامه یابد که واجد شرایط و صلاحیت فنی بوده و با سپردن مجدد وکالت بلاعزل و اصلاح ضمانتنامه ،تحت عنوان همان شرکت اداره شود .

تبصره ۲: مجری مجاز است اجرای بخشی از فعالیت های پیش بینی شده در طرح مصوب را بصورت امانی با رعایت ضوابط مربوط به دیگری محول نماید این امر نافی مسئو لیت مجری در انجام تعهدات موضوع قرار داد نخواهد بود.

ماده  ۱۳ : مسئولیت کامل حفاظت و نگهداری از عرصه و اعیانی و اموال منقول مربوطه ، طبق لیست صورتجلسه تحویل و تحول برعهده  مجری می باشد، و درپایان مدت  قرارداد و یافسخ و یا اقاله ویا ابطال قرارداد می بایستی عرفاً صحیح و سالم و آماده  به کار تحویل سازمان گردد.

 تبصره  : مجری مکلف است  از بکار گیری نیروی کار دارای سابقه خلاف و یا واگذاری امانی امور  بصورت فصلی وموقت  در  محدوده طرح به عوامل کاری یا عناصر نا مطلوب پرهیز نماید ،  اداره کل اسامی را ابلاغ می کند .

 د : نظارت و حاکمیت

ماده ۱۴ : بمنظور حسن اجرای مفاد کتابچه طرح و نیز انجام  به موقع و کمی و کیفی تعهدات ، بر اساس جدول زمان بندی تعیین شده در طرح و مفاد قرارداد ، اداره کل منابع طبیعی کارشناس و  مأمورین مورد نیاز را با صدور حکم  بعنوان ناظر و یا گروه ناظرین منصوب و به مجری معرفی می نماید.مجری مکلف است همکاری لازم رابا ناظرین بعمل آورد .

 تبصره ۱ : علاوه بر نظارت متداول ناظر طرح موظف است ، هر سه ماه یکبار بر اساس طرح مصوب و قرارداد منعقده و از لحاظ علمی و فنی اجرای طرح را بر اساس تعهدات زمان بندی شده بررسی و گزارش نظارتی خود را تنظیم و به اداره کل و مجری اعلام نماید .

تبصره  ۲ : نظارت وبررسی انجام تعهدات از لحاظ کمی و کیفی در طرح های جنگلداری در سه لایه  ، ناظرمقیم –   ناظرین معین – ناظرین عالی – انجام می شود . ودرصورت تایید گزارشات توسط ناظرین عالی که سازمان اعزام می نماید ، تعهدات مجری انجام شده تلقی می گردد .

 ماده ۱۵ : در صورت عدم انجام تعهدات مطابق مفاد طرح مصوب و تراز مالی و قرارداد ، اداره کل مکلف است  برحسب گزارش ناظر مقیم که به تایید ناظرین معین رسیده است ، نسبت به صدور اخطار انجام تعهدات باقیمانده به مجری در دو نوبت ، هر نوبت ۲۰ روز و ارسال آن به نشانی مجری اقدام نماید . در صورتیکه مجری نسبت به انجام تعهدات اقدامی ننماید .  اداره کل نسبت بصدور اخطار ضرب الاجل انجام تعهدات باقیمانده اقدام می نماید واجرای طرح را در مدت ضرب الاجل رأساً عهده دار خواهد شد . و مراتب را برای کسب تکلیف به سازمان اعلام می دارد .

  تبصره ۱ : درمدتی که اداره کل ناشی از صدور اخطار ضرب الاجل یا خلع ید عهده دار اجرای طرح می گردد،  صدور پروانه قطع در طرح های تحت یک تراز مالی و قرارداد، بنام اداره کل صادر خواهد شد و منابع درآمدی در طرح تحت کنترل ناظر طرح  اداره می گردد .

تبصره ۲ : مجموع مهلت در اخطارها ومدت ضرب الاجل انجام تعهدات باقیمانده نباید از یکسال اجرایی تجاوز نماید . طرح هایی که به پیشنهاد دیگر دستگاه های اجرایی تحت اجرا درآمده اند ، برای جلوگیری از عدم توقف در اجرای طرح و برقراری هر گونه تمهیدات حمایتی ، مراتب به دستگاه های ذیربط  اعلام می شود.

تبصره ۳ : مهلت اخطار ضرب الاجل باید متناسب با امکان اجرای تعهد برای مجری طرح باشد .  تقاضای تمدید مهلت ضرب الاجل در صورتی بررسی می گردد که روند انجام تعهد مثبت و معاذیر مجری قابل قبول باشد .

تبصره ۴ : در صورت اتمام مهلت ضرب الاجل و تشخیص نا توانی مجری در اجرای طرح  ، اداره کل موضوع را  در کمسیون سه نفره متشکل از نماینده خود  و نماینده دفتر حقوقی و نماینده دفتر ستادی مرتبط با طرح وعندالزوم با دعوت از  مجری و سایرافراد ، بدون حق رای بررسی وتعیین تکلیف و نتیجه را برای تنفیذ رای ، دایر بر ادامه فعالیت مجری  یا  اقاله،  فسخ ،  ابطال قرار داد  و خلع ید طرح و … به سازمان اعلام می دارد .

تبصره ۵ : کمسیون سه نفره قبل از انقضای سال اجرایی تشکیل می کردد و برای سال بعد ، اجرای طرح با ادامه فعالیت  مجری یا انتخاب مجری جدید یا قبول قائم مقامی بانک عامل تعیین تکلیف شده است . اداره کل در مورد طرح هایی که در مهلت ضرب الاجل رأسا عهده دار اجرای آن است برای تامین اعتبار یا اصلاح موافقتنامه به موقع اقدام می نماید .

ماده ۱۶: مجری می تواند در صورتیکه وفق تبصره ۳ ماده ۴ از شمول ترک تشریفات آگهی مزایده برخوردار نشده باشد ، برای اجرای طرح از تسهیلات بانکی حمایتی استفاده نماید .

تبصره  : اعطای تسهیلات از سوی بانک باید تحت نظارت اداره کل باشد . در اینصورت چنانچه بدلایل عدم انجام تعهدات ، مجری ناتوان شناخته شود و ابطال یا فسخ قرار داد و ….  خلع ید طرح به اجرا در آید ، اداره کل می تواند با توجه به موافقت گذشته  قائم مقامی بانک را برای اجرای طرح تا اتمام اقساط تسهیلات اعطایی  بپذیرد .

 ماده ۱۷ : تمدید قرار داد پس از ارزیابی عملکرد مجری در مدت اولیه اجرای طرح ، و قبول شرایط جدید در هر  طرح تجدید نظر مصوب  و هر تراز مالی و ضریب بهره مالکانه ابلاغی ، در صورتیکه تعهدات ابلاغی اداره کل  ، توسط مجری به اجرا درآمده و روندی مثبت داشته واعلام رضایت از عملکرد شده باشد پس اخذ مجوز از سازمان امکان پذیر است .

ماده ۱۸ :   اداره کل موظف است در تنظیم قراردادهای موضوع این دستورالعمل شرط نماید ، مجری باید به کارفرما قبل از تحویل طرح وکالت بلاعزل بدهد  تا در صورت ناتوانی یا تخلف در اجرای طرح  و احراز آن به تشخیص کمیسیون سه نفره و تنفیذ رای توسط سازمان  ، نظر کمسیون را می پذیرد و ادعایی نخواهد داشت و اداره کل می تواند رأساً و بدون مراجعه به مراجع  قضایی با  الزام به اجرای تعهدات ثبتی  و مفاد قرارداد و قانون ، نسبت به فسخ قرارداد و خلع ید اقدام نماید .

 تبصره ۱ : احداث هر گونه اعیانی و مستحدثات خارج از طرح مصوب و قرارداد ممنوع بوده و در صورت تخلف مجری ، اداره کل مجاز است ، نسبت به قلع و قمع بنای احداثی بدون مراجعه به مراجع قضایی اقدام نماید و در این مورد حق هر گونه ادعا و اعتراض از طرف مجری برابر قرارداد سلب و ساقط شده محسوب ومسموع نمی باشد.

تبصره ۲ :   چنانچه اداره کل در مواردی قلع و قمع بنا را ضروری و به مصلحت تشخیص ندهد اعیانی و تاسیسات ایجاد شده متعلق به وی بوده و مجری مطابق قرار داد  وتعهد ثبتی هیچگونه حقی نسبت به آن  در طول مدت قرارداد نخواهد داشت.

ماده  ۱۹ : سازمان برای اجرای طرح های مرتبط با مفاد ماده سه بضمیمه طرح های مصوب ،  سازمان کار مناسب را وفق نظریه شماره ۱۲/۲۹۵۹ مورخ ۲۵/۱۰ ۸۰ شورایعالی ابلاغ  نموده یا می نماید . اداره کل مکلف است بر اساس سازمان کار ابلاغی موافقت  لازم را در جذب نیرو برای مجریان صادر  نماید .

تبصره : مجموع نیروهایی که براساس سازمان کار در طرح مشغول بکار می شوند وفق مقررات قانون کار از محل در آمد طرح و فعالیت مجری در اجرای طرح حقوق و مزایای خود را دریافت کرده و ارتباط استخدامی با کار فرما ندارند .

ماده   ۲۰  : نمونه قراردادهای مربوط به دستورالعمل اجرای ماده ۳ و قانون الحاق یک  تبصره به ماده ۲ قانون حفاظت و بهره برداری به سه صورت – الف : طرح های مدیریت حفاظت بهره وری و بهره برداری منابع طبیعی موضوع ماده سه قانون الحاق یک تبصره به ماده ۲ قانون حفاظت و بهره برداری – ب : طرح های جنگلداری  -ج : طرح های مرتعداری تهیه وتنظیم گردیده  که جزء لاینفک این دستورالعمل می باشد  جهت بهره برداری به پیوست ابلاغ می گردد .

 تبصره : واگذاری طرح های  مرتعداری برابرنمونه قرارداد مربوطه و مطابق دستورالعمل ضوابط و شرایط بهره برداری صحیح از مرتع  ابلاغی به شماره ۶۴۶۵۶/۱/۸۵ مورخ ۲۵/۹/ ۸۵ صورت خواهد گرفت.

                                                                       ***

این دستورالعمل در ۲۰ ماده و ۳۰ تبصره و بضمیمه  سه روش محاسبه درآمد و هزینه و نحوه تعیین ضریب بهره مالکانه و سازمان کار مناسب تنظیم و بخشنامه ها ودستورالعمل های مرتبط و مغایر با آن ملغی  وبرای اجرا ابلاغ می گردد .

درباره سید امین خسروی

من سید امین خسروی دانش آموخته مهندسی آبخیزداری از دانشگاه ارومیه هستم و این تارنما رو جهت فراهم آوردن مرجعی برای دانشجویان رشته های منابع طبیعی و محیط زیست و کشاورزی با تاکید بر رشته های مرتع و آبخیزداری و جنگلداری برپاکردم. خوشحال میشم با ارائه نظراتتون و لینک ادرس ما در وبلاگ وسایتتون و ارسال پاورپوینت و تحقیقات کلاسیتون به ایمیل ما ،مارو در هر چه بهتر شدن سایت یاری کنید. ادرس ایمیل سایت: aminkhosravi1471@gmail.com

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*

کد امنیتی مقابل را وارد نمایید * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

رفتن به بالا